Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn java

Bài 8: Toán tử trong Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
Ngôn ngữ Java cung cấp rất nhiều toán tử đa dạng để thao tác với các biến. Chúng ta có thể chia tất cả các toán tử trong Java thành các nhóm sau:

Bài 7: Các kiểu biến trong Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
Trong Java, có 3 kiểu biến trong Java bao gồm:

Bài 6: Các kiểu dữ liệu trong Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
Trong các bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn về những vấn đề cơ bản nhất trước khi học lập trình với Java. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng trong Java đó là các kiểu dữ liệu trong Java.

Bài 5: Cú pháp và quy tắc cơ bản trong Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
1. Quy tắc đặt tên trong Java

Bài 4: Tạo Project và làm quen với Intelij IDEA - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
 1. Tạo Project mới Để lập trình với ngôn ngữ Java, chúng ta cần làm quen với khái niệm Project. Project là một thư mục có chứa các file code liên quan hoặc chạy độc lập với nhau mà khi thực thi, sẽ cho đầu ra là kết quả mong muốn của lập trình viên. Bước 1: Chọn File > New Chọn Java và click vào Next

Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Intellij IDEA trên Window - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
1. Giới thiệu Intellij IDEA

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
  1. Download JDK

Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ Java - Lập trình Java cơ bản

Hình ảnh
 1. Giới thiệu ngôn ngữ Java